Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Przedsiębiorczość i zgodność

Przedsiębiorcza działalność grupy SWIETELSKY charakteryzuje się wysokim poczuciem odpowiedzialności wobec państwa i społeczeństwa. Zgodność z ramami prawnymi i standardami etycznymi postrzegamy jako warunek utrzymania naszej wysokiej reputacji wiarygodnego, kompetentnego i przestrzegającego prawa partnera wobec klientów, inwestorów i partnerów biznesowych.

Oczywistym faktem jest, że jesteśmy zdecydowanymi przeciwnikami korupcji oraz zachowań godzących w konkurencję. Ponadto opowiadamy się za przestrzeganiem przepisów o ochronie danych. Gwarantując uczciwość, szacunek i moralną postawę w strukturach firmy, a także względem klientów i konkurentów, wyraźnie przeciwstawiamy się negatywnym zjawiskom, takim jak zakłócanie konkurencji, korupcja lub naruszenie sfery prywatności. Przywiązujemy również szczególną wagę do przestrzegania wszystkich norm pracy oraz standardów socjalnych. Oprócz naszego własnego zaangażowania w tym zakresie, wywieramy również wpływ na podwykonawców i partnerów biznesowych i prosimy o stosowanie tych samych wysokich standardów. Poszanowanie praw człowieka oraz wykorzystywanie i wspieranie różnorodności i równych szans postrzegamy za ważne elementy działalności pozwalające na osiągnięcie wspólnych celów.

Zapraszamy do lektury naszego raportu opisującego przedsiębiorczość i zgodność w firmie SWIETELSKY oraz obszary tematyczne

  1. Kodeks postępowania, str. 59
  2. Osadzenie organizacyjne, str. 60
  3. Przeciwdziałanie korupcji i uczciwa konkurencja, str. 60-63
  4. Ochrona danych, str. 63
  5. Poszanowanie praw człowieka, str. 64
  6. Różnorodność i równe szanse w kontekście zgodności, str. 65
  7. Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, str. 65
Mag. Gernot Reiter, CSE, szef ds. zgodności i ochrony danych (CCO)
„Stale rentowne relacje biznesowe wymagają zgodności z prawem, zaufania oraz kształtowania wartości. Zgodność nie jest zatem „zjawiskiem mody”, ale warunkiem trwałego sukcesu firmy leżącym w interesie wszystkich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.”

Mag. Gernot Reiter, CSE, szef ds. zgodności i ochrony danych (CCO)

Kontakt

Kodeks postępowania

Tak jak dotychczas, chcemy nadal być postrzegani przez partnerów biznesowych z sektora publicznego i prywatnego jako firma wiarygodna i kompetentna. Z tego względu przywiązujemy dużą wagę do tego, aby zawsze postępować moralnie, uczciwie oraz z szacunkiem wobec wszystkich interesariuszy, a także konkurencji. Stworzony przez nas kodeks postępowania pełni rolę wytycznych, które odzwierciedlają nasze wartości i powinny być postrzegane jako podstawa nienagannego sposobu postępowania pod względem moralnym, etycznym i prawnym w ramach koncernu SWIETELSKY. Dokument udostępniony do pobrania w tym miejscu został udostępniony wszystkim pracownikom oraz wszystkim odpowiednim partnerom w odpowiedniej formie.

System do zgłaszania o naruszeniach w firmie Swietelsky

W swoim Kodeksie Postępowania spółka Swietelsky AG zobowiązuje się jednoznacznie i bezwarunkowo do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i zasad. Tym samym dążymy do jak najszybszego stwierdzenia i wyjaśnienia ewentualnych  nieprawidłowości, do jakich mogło dojść w naszej firmie oraz do podjęcia niezbędnych środków zaradczych. Swobodna komunikacja stanowi w naszym koncernie podstawę, umożliwiającą zgłaszanie i wyjaśnianie nieprawidłowości. Kierownictwo firmy Świętelsky zachęca również wszystkich partnerów biznesowych do natychmiastowego sygnalizowania podejrzenia dotyczącego naruszeń. W tym celu spółka Swietelsky AG udostępniła internetowy system do zgłaszania o naruszeniach, spełniający wymogi dyrektywy (UE) 2019/1937 ("Dyrektywa UE o ochronie praw sygnalistów"), za pomocą którego można w szybki i prosty sposób zgłaszać zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego postępowania. System jest dostępny przez całą dobę i z każdego miejsca. Anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie jest w pełni zagwarantowana, a prawidłowe zgłoszenie zapewnia osobie zgłaszającej pełną ochronę. Zgłoszenia mogą być składane również w formie jawnej. Jednak umyślne składanie fałszywych doniesień może mieć konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy i prawa karnego.

Zgłoszenia można przesyłać poprzez:

System do zgłaszania