Swietelsky AG

Raport zrównoważonego rozwoju

W dotyczącym całego koncernu raporcie zrównoważonego rozwoju Swietelsky AG publikuje informacje i dane dotyczące działań i wyników firmy w kontekście zrównoważonego zarządzania, wykraczające poza ustawowe obowiązki sprawozdawcze. W ten sposób wywiązujemy się z naszego zobowiązania wobec interesariuszy również w zakresie informacji niefinansowych.

 

/ Przedmowa Zarządu

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Szanowni Państwo,

kwestia zrównoważonego rozwoju w branży budowlanej jeszcze nigdy nie była tak pilna jak dziś. Dostatnie, stale rozwijające się społeczeństwo, nieuchronnie wdraża inwestycje budowlane, działania modernizacyjne lub projekty infrastrukturalne, które są zorientowane na przyszłość. Branża budowlana jest zatem nie tylko ważnym motorem wzrostu gospodarczego, ale musi także wywiązać się ze swojej odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń. Mamy świadomość, że stanowimy część istniejących wyzwań, ale jesteśmy również głęboko przekonani, że dzięki starannej i pomysłowej działalności możemy być centralnym elementem rozwiązania.

SWIETELSKY stara się tak skoordynować wszystkie działania grupy, abyśmy byli postrzegani jako podmiot zorientowany na rozwiązania zmierzające w kierunku zmian klimatycznych oraz stali się ważnym graczem w branży budowlanej, działającej w sposób neutralny dla klimatu. Niniejszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju jest zatem czymś więcej niż tylko suchym zbiorem faktów i liczb. Jest to wyraz naszego zaangażowania w zrównoważoną przyszłość, zarówno na rzecz naszej firmy i pracowników, jak również społeczeństwa.

Osiągnęliśmy już coś, z czego jesteśmy dumni, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia. Dlatego też postanowiliśmy połączyć nasze wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju i zakotwiczyć je w ogólnogrupowej, holistycznej strategii, która obejmuje pierwszy zestaw działań ukierunkowanych na zrealizowanie naszego długoterminowego celu, jakim jest neutralność klimatyczna. Jesteśmy zdeterminowani, aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i znacznie zminimalizować nasz ślad ekologiczny. Te ambitne cele odzwierciedlają nasze wysiłki na rzecz zakotwiczenia odpowiedzialności ekologicznej we wszystkich obszarach naszej działalności i w obrębie całego łańcucha wartości w strefie naszych wpływów oraz wniesienia pozytywnego wkładu w środowisko i długoterminowy zrównoważony rozwój w branży budowlanej.

Kluczowym krokiem na tej drodze jest stopniowe przechodzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Intensywnie koncentrujemy się na efektywności wykorzystania zasobów, aby minimalizować ilość odpadów i ponownie wykorzystywać materiały. Dla nas idea gospodarki o obiegu zamkniętym to nie tylko pusty slogan, ale wytyczna, która wpływa na naszą codzienną pracę i którą promujemy we współudziale z naszymi interesariuszami.

W niniejszym raporcie chcielibyśmy dać Państwu wgląd w nasze wysiłki i postępy. Położyliśmy nacisk na przedstawieniu Państwu informacji na temat naszej równoważności CO2. W przeciwieństwie do emisji CO2, jednostka miary równoważnika CO2 umożliwia porównanie i zilustrowanie wpływu różnych gazów cieplarnianych na klimat. Mierzymy nasze wyniki nie tylko po to, aby ukazać nasz postęp, ale także po to, aby nie przestawać się doskonalić.

Mamy świadomość, że droga do neutralności klimatycznej wymaga podjęcia wspólnych wysiłków. Z tego powodu współpracujemy intensywnie z naszymi partnerami, klientami i pracownikami, aby opracowywać innowacyjne rozwiązania i promować zrównoważony rozwój w naszej branży.

Spółka Swietelsky AG i jej spółki zależne są zdeterminowane, aby kształtować przyszłość w zgodzie z celami ochrony klimatu i zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wspólnie osiągniemy ten cel.

W tym miejscu dziękujemy panu mgr inż. [Dipl.-Ing.] Karlowi Weidlingerowi, który w raportowanym okresie odpowiadał za porządek obrad jako Prezes Zarządu. Jego zaangażowaniu zawdzięczamy naszą dzisiejszą pozycję.

Grudzień 2023 r.