Swietelsky AG

Informacje prawne i ochrona danych

Preambuła

Firma Swietelsky AG, Edlbacherstraße 10, 4020 LinzAustria i jej spółki zależne (pod wspólnym mianem Swietelsky) zobowiązują się do ochrony danych osobowych swoich osób kontaktowych w przypadku wszystkich partnerów biznesowych i pracowników. W związku z powyższym firma Swietelsky przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych.

Terminy użyte w niniejszej Polityce Prywatności opierają się na definicjach zawartych w art. 4 unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

    1.  Zakres obowiązywania

Pod względem merytorycznym: Niniejsza polityka prywatności reguluje kwestię przetwarzania danych osobowych w koncernie Swietelsky.

Pod względem osobowym: Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich pracowników koncernu Swietelsky, a także ich partnerów, klientów i dostawców, jak również innych osób włączonych w działalność firmy Swietelsky.

Pod względem czasowym: Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. i jest uznawana za minimalny standard przetwarzania danych osobowych.

    2.  Zasady przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych w firmie Swietelsky opiera się na ścisłych zasadach, zgodnie z którymi ochrona i bezpieczeństwo danych oraz prawa osób, których dane dotyczą, mają najwyższą rangę.

Legalność i przejrzystość: Przetwarzanie danych odbywa się w sposób zgodny z prawem, w dobrej wierze.

Przeznaczenie: Dane są gromadzone i przetwarzane w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Dane nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Minimalizm danych: Gromadzone i przetwarzane są tylko te dane, które są absolutnie niezbędne do realizacji określonych celów. Jeśli jest to możliwe do osiągnięcia, a nakład pracy jest uzasadniony, przetwarzane są wyłącznie dane zanonimizowane.

Ograniczenie przechowywania i usuwanie danych: Dane osobowe są usuwane natychmiast po wygaśnięciu celu, dla którego zostały pierwotnie zgromadzone, a prawne okresy przechowywania danych nie stanowią przeszkody dla ich usunięcia. Jeśli w indywidualnych przypadkach istnieją prawnie uzasadnione interesy w odniesieniu do tych danych, będą one nadal przechowywane do czasu wyjaśnienia prawnie uzasadnionego interesu.

Bezpieczeństwo danych: Dane osobowe są objęte tajemnicą. Dane są traktowane jako poufne i chronione za pomocą odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych przed nieuprawnionym dostępem, bezprawną manipulacją lub ujawnieniem, a także przed utratą lub ich zniszczeniem.

Dokładność: Dane osobowe muszą być poprawne, kompletne i aktualne. Podejmowane są odpowiednie środki w celu skorygowania nieaktualnych, nieprawidłowych lub niekompletnych danych.

    3.  Bezpieczeństwo danych

Ochrona poufności, dostępności i integralności danych jest zasadniczym zadaniem firmy Swietelsky. Dotyczy to w równym stopniu tajemnic handlowych, danych klientów, danych osobowych i innych kluczowych informacji.

W tym celu ustanawiane są i stale doskonalone techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa zgodnie z najnowszym stanem wiedzy oraz uznanymi na świecie najlepszymi praktykami i normami bezpieczeństwa.

    4.  Poufność danych

Wszyscy pracownicy koncernu Swietelsky oraz pracownicy partnerów umownych są zobowiązani umową do zachowania poufności oraz są regularnie instruowani i szkoleni w zakresie bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi i innymi krytycznymi danymi.

    5.  Ciągła kontrola i doskonalenie

Ciągłe doskonalenie jakości i procesów ma w firmie Swietelsky bardzo wysoki priorytet. Istnieją zdefiniowane procesy ciągłego podnoszenia jakości, które od lat są również certyfikowane zgodnie z normą ISO 9001. Zgodność z wytycznymi dotyczącymi ochrony danych i obowiązującymi przepisami, a także skuteczność środków ochrony i bezpieczeństwa danych są stale mierzone i zwiększane za pomocą tych procesów w celu zapewnienia optymalnego przebiegu działań w zakresie ochrony danych.

I.  Informacje prawne zgodnie z RODO

    1.  Informacje zgodnie z art. 13 RODO

Za pomocą niniejszej polityki prywatności firma Swietelsky AG pragnie poinformować czytelników i użytkowników serwisu o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych. Ponadto osoby/użytkownicy, których dane te dotyczą, za pomocą niniejszego oświadczenia zostaną poinformowane(-i) o przysługujących im prawach w zakresie ochrony danych.

    2.  Strona odpowiedzialna w rozumieniu art. 24 RODO

Firma Swietelsky AG (dalej Swietelsky, MY lub administrator)
Edlbachstrasse 10
4020 Linz

office@swietelsky.at

    3.  Inspektor ds. ochrony danych

Firma Swietelsky nie musi powoływać inspektora ds. ochrony danych, ponieważ art. 37 ust. 1 RODO UE nie ma zastosowania. Ze względu na znaczenie ochrony danych firma Swietelsky postanowiła jednak dobrowolnie powołać inspektora ds. ochrony danych. Jest on dostępny jako kontakt dla osób, których dane dotyczą, oraz dla organu ochrony danych pod adresem datenschutz@swietelsky.com.

    4.  Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności wyjaśnia: 

 • jakie informacje gromadzimy i z jakiego powodu to czynimy;
 • w jaki sposób wykorzystujemy te informacje;
 • prawa osób, których dane dotyczą.

Staraliśmy się, aby prezentacja ta była jak najprostsza. 

    5.  Podstawa prawna przetwarzania danych

Firma Swietelsky przetwarza dane osobowe wyłącznie w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą
 • na podstawie zawartej umowy
 • w uzasadnionym interesie

W witrynie internetowej dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych (RODO, TKG 2021).

 • W przypadku korzystania z narzędzi analitycznych wykorzystanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (uzasadniony interes) RODO. Uzasadnionym interesem w wykorzystywaniu danych jest ulepszanie strony internetowej i pomiar skuteczności reklamy internetowej.
 • Stosowanie informatycznych środków bezpieczeństwa danych opiera się również na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes). Uzasadnionym interesem w wykorzystywaniu danych jest zabezpieczenie naszych własnych systemów informatycznych.
 • Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu zgody. Podstawę prawną jest zatem art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę należy wyrazić ponownie przy każdym wejściu w witrynę internetową.

II.  Przetwarzanie danych, Cele i podstawy prawne

Firma Swietelsky przetwarza dane osobowe pracowników, partnerów, klientów i dostawców w celu prowadzenia działalności gospodarczej i spełniania związanych z tym wymogów prawnych i umownych.

    1.  Przetwarzanie danych partnerów biznesowych

Firma Swietelsky przetwarza dane osobowe dostarczone przez zainteresowane strony, klientów, dostawców, itp. w celu przygotowania ofert i realizacji zamówień, jak również wypełnienia związanych z tym zobowiązań umownych/przedumownych i prawnych.

    2.  Kontakt

Po nawiązaniu z nami kontaktu, przekazane nam przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane do przetwarzania i obsługi danego zapytania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do rozpatrzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, w przeciwnym razie nie będzie można udzielić na nie odpowiedzi, bądź też odpowiedź udzielona będzie tylko w ograniczonym zakresie.

Na żądanie usuniemy Państwa zapytanie i dane kontaktowe, jeśli udzielono ostatecznej odpowiedzi, a usunięcie nie stoi w sprzeczności z ustawowymi okresami przechowywania danych, np. w kontekście późniejszej realizacji umowy. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy nie mamy kontaktu z Państwem przez trzy lata.

    3.  Kandydaci

Wysyłając swoją aplikację do firmy SWIETELSKY, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę SWIETELSKY swoich danych osobowych i upoważniają ją Państwo do przekazywania, przetwarzania i wykorzystywania tych danych w ramach koncernu SWIETELSKY. Przekazywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie ogranicza się do celów związanych z rekrutacją i administrowaniem personelem.

Przetwarzanie danych może również odbywać się drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w sytuacji, gdy dokumenty aplikacyjne zostały złożone drogą elektroniczną, np. pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem portalu kariery.

Jeśli w wyniku złożenia aplikacji zostanie zawarta umowa o pracę, przekazane dane będą dalej przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Jeśli jednak nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną usunięte zgodnie z prawem po upływie 6-miesięcznego okresu przechowywania, pod warunkiem, że ich usunięciu nie przeszkodzą inne uzasadnione interesy lub zgoda na przechowywanie dokumentacji.

Przetwarzanie złożonych przez Państwa dokumentów aplikacyjnych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli w ramach procedury składania aplikacji zostaną dobrowolnie udostępnione szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO, będą one przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, takie jak status osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub pochodzenie etniczne) lub na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, o ile jest to niezbędne do wykonywania zawodu).

    4.  Pliki dziennika serwera (dane dostępowe)

Z przyczyn technicznych, w szczególności w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa witryny internetowej, przetwarzamy niezbędne dane technicznie dotyczące dostępu do niej w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie do nas przesyła. 

Przetwarzane przez nas dane dostępowe obejmują:

 • nazwę odwiedzanej witryny internetowej
 • typ używanej przeglądarki wraz z jej wersją
 • system operacyjny używany przez użytkownika
 • poprzednio odwiedzona strona przez użytkownika (adres URL odnośnej osoby)
 • godzinę wywołania serwera
 • ilość przesłanych danych
 • nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp (używany adres IP, w razie potrzeby zanonimizowany)


 Możliwość wykorzystania tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:

 • zapewnienia bezproblemowego nawiązania połączenia z witryną internetową,
 • zapewnienia użytkownikom wygodnego korzystania z naszej witryny internetowej,
 • oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu; oraz
 • do innych celów administracyjnych

jest obecnie przez nas brana pod uwagę. Zebrane dane w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do wyciągania wniosków na temat użytkownika.

Dane dostępowe zostaną automatycznie usunięte po upływie 120 dni  , chyba że dalsze przechowywanie będzie wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane będą przechowywane do czasu ostatecznego wyjaśnienia zdarzenia.

 

III.  Przekazywanie danych

Przekazywanie danych osobowych do odbiorców spoza koncernu Swietelsky, jak również do odbiorców w krajach trzecich UE, będzie odbywać się wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie zgodnej z prawem oraz przy zachowaniu najwyższego poziomu poufności i bezpieczeństwa danych.  Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobowych stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych.

Dane osobowe są przekazywane do odbiorców w ramach Grupy Swietelsky w celu spełnienia wymogów prawnych oraz ułatwienia działań administracyjnych w ramach Grupy. Również w tym przypadku przekazanie danych odbywa się wyłącznie z zachowaniem ramowych warunków prawnych.

Istnieją następujące kategorie odbiorców w rozumieniu art. 13 ust. 1 lit. e) RODO:

 • spółki należące do koncernu podmiotu odpowiedzialnego
 • podwykonawcy, generalni wykonawcy, dostawcy
 • podmioty przetwarzające dane, o ile potrzebują tych danych do świadczenia swoich usług
 • władze, organy i instytucje publiczne
 • notariusze, radcy prawni i doradcy podatkowi, dostawcy usług windykacyjnych i eksperci w zakresie dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń
 • firmy audytorskie dbające o wypełnianie obowiązków w zakresie rachunkowości
 • zakłady ubezpieczeń
 • instytucje kredytowe i finansowe lub podobne
 • sądy w zakresie dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych
 • organy arbitrażowe

    1.  Przekazywanie danych stronom trzecim

Dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej.

Będziemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:

 • wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • przekazywanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jest niezbędne do ochrony interesów spółki, a także do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przypuszczenia, że nieujawnienie danych jest w przypadku Państwa danych nadrzędnym interesem zasługującym na ochronę,
 • w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia informacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, oraz
 • jest to prawnie dopuszczalne i wymagane do realizacji stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Firma SWIETELSKY może udostępniać dane osobowe dostawcom, którzy świadczą usługi w jej imieniu, zgodnie z jej instrukcjami.

Firma SWIETELSKY może również ujawnić Państwa dane osobowe podmiotom z nią powiązanym i partnerom.

Ponadto firma SWIETELSKY może ujawnić dane osobowe, jeśli jest to wymagane ze względu na kwestie ustawowe, prawne lub urzędowe lub jeśli stwierdzone zostanie, że ich ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby zapobiec szkodom fizycznym lub stratom finansowym.

Firma SWIETELSKY zastrzega sobie prawo do przekazywania Państwa danych osobowych, które przechowuje w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części swojej działalności lub aktywów (w tym w przypadku restrukturyzacji, rozwiązania lub likwidacji).

    2.  Przekazywanie danych

Firma SWIETELSKY może również przekazywać Państwa dane osobowe do krajów spoza kraju, w którym dane zostały pierwotnie zebrane. W krajach tych mogą nie mieć zastosowania te same przepisy dotyczące ochrony danych, co w kraju, w którym Państwo pierwotnie podali dane osobowe. Przekazując informacje dotyczące Państwa danych do innych krajów, chronimy je zgodnie z opisem podanym w niniejszej polityce prywatności, a tego typu przekazywanie podlega obowiązującemu prawu.

 

Kraje, do których przekazujemy dane osobowe, znajdują się

 • w Unii Europejskiej; lub
  • poza Unią Europejską

Przekazując dane osobowe z Unii Europejskiej do krajów lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej, przekazanie to odbywa się na podstawie:

 • decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony;
 • W przypadku braku takiego dokumentu na podstawie innych, ustawowo dopuszczalnych powodów, takich jak istnienie prawnie wiążącego i respektowanego przez organy lub podmioty publiczne dokumentu, bądź na podstawie wiążących wewnętrznych zasad funkcjonujących w przedsiębiorstwie, standardowych klauzul ochrony danych oraz zatwierdzonych lub certyfikowanych zasad postępowania.

W wyjątkowych przypadkach dane mogą być również przekazywane na podstawie art. 49 RODO:

 • 49 ust. 1 lit. a) RODO
  jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na proponowane przekazanie danych, po tym jak została poinformowana o potencjalnym ryzyku związanym z jej osobą, wynikającym z takiego przekazania danych w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony i odpowiednich zabezpieczeń,
 • 49 ust. 1 lit. b) RODO
  jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wykonania środków przedumownych na wniosek osoby, której dane dotyczą;
 • 49 ust. 1 lit. c) RODO
  jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, przez administratora z inną osobą fizyczną lub prawną.

IV.  Prawa osoby, której dane są przetwarzane

 • Państwo (osobie, której dane są przetwarzane), przysługuje prawo do:
  żądania informacji o Państwa danych osobowych, przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji dotyczących celu przetwarzania danych, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, pochodzeniu jego danych, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, a także o istnieniu zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, w tym profilowania, a w stosownych przypadkach istotnych informacji o jego szczegółach;
 • żądania niezwłocznego skorygowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO, o kwestionują Państwo prawidłowość danych, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie zgadzają się Państwo na ich usunięcie, a dane nie są nam już potrzebne, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli sprzeciwili się Państwo ich przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO;
 • zgodnie z art. 20 RODO do otrzymywania przekazanych nam Państwa danych osobowych w formie ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i nadającej się do odczytu maszynowego lub żądania ich przekazania innemu administratorowi danych;
 • zgodnie z art. 21 RODO, w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile istnieją ku temu powody wynikające ze szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko marketingowi bezpośredniemu. W tym ostatnim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które jest przez nas realizowane bez określania szczególnej sytuacji.
 • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do wycofania zgody w dowolnym momencie. Skutkuje to tym, że w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody.
 • zgodnie z art. 77 RODO do wniesienia do organu nadzorczego skargi dotyczącej niezgodnego z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Zasadniczo w tym celu można skontaktować się z organem nadzorującym, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy bądź siedziby naszej firmy.

    1.  Wykonywanie prawa osoby, której dane dotyczą

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez firmę Swietelsky, ma możliwość powołania się w dowolnym momencie na wyżej wymienione prawa dot. osoby, której dane dotyczą, oraz dochodzenia ich od firmy Swietelsky.

Aby skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, można w dowolnym momencie skontaktować się z nami pisemnie pod adresem e-mail datenschutz@swietelsky.com.

Bez uprzedniego ustalenia tożsamości nie możemy przetwarzać wniosków osób, których dane dotyczą. Z tego powodu prosimy o odpowiednie wsparcie procesu identyfikacji.

    2.  Prawo do złożenia skargi

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub że prawa do ochrony danych osobowych zostały w jakikolwiek inny sposób naruszone, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorującego.

Właściwym organem nadzorującym w przypadku firmy Swietelsky AG jest:

Austriacki Urząd Ochrony Danych: Tel.: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

V.  Ogólne informacje dotyczące plików cookie

W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie, aby uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika i funkcjonalną. Niektóre pliki cookie zostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które są wymieniane między przeglądarką a serwerem internetowym podczas odwiedzania naszej witryny. Nie powodują one żadnych szkód i służą jedynie do rozpoznawania odwiedzających witrynę. Pliki cookie mogą przechowywać wyłącznie informacje dostarczone przez przeglądarkę, tj. informacje, które użytkownik sam wprowadził do przeglądarki lub które są dostępne w witrynie internetowej. Pliki cookie nie mogą wykonywać kodu i nie mogą być wykorzystywane do uzyskiwania dostępu do urządzenia końcowego użytkownika. Przy kolejnej wizycie w naszej witrynie internetowej za pomocą tego samego urządzenia końcowego informacje przechowywane w plikach cookie mogą zostać odesłane do nas („plik cookie pierwszego dostawcy”) lub do aplikacji internetowej strony trzeciej, do której należy plik cookie („plik cookie strony trzeciej”).  Dzięki zapisanym i odesłanym informacjom odpowiednia aplikacja internetowa rozpoznaje, że użytkownik uzyskał już dostęp do witryny internetowej i odwiedził ją za pomocą przeglądarki swojego urządzenia końcowego. 

W zależności od celu i funkcji dzielimy pliki cookie na następujące kategorie:  

Techniczne pliki cookie niezbędne do zapewnienia technicznej obsługi i podstawowych funkcji naszej witryny internetowej. Tego typu pliki cookie służą na przykład do zachowania Państwa ustawień jako użytkownika, w trakcie poruszania się po witrynie internetowej; lub mogą zapewnić zachowanie ważnych informacji podczas całej sesji (np. logowanie, koszyk zakupów).

Statystyczne pliki Cookiem, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej witryny, co odbywa się poprzez gromadzenie i analizę informacje wyłącznie w sposób anonimowy. Dzięki temu uzyskujemy cenne informacje, które pozwalają nam optymalizować zarówno witrynę internetową, jak i nasze produkty i usługi.

Marketingowe pliki cookie służące do tworzenia ukierunkowanych działań reklamowych dla użytkowników naszej witryny.

Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które obecnie staramy się klasyfikować wraz z dostawcami poszczególnych plików cookie.

W zależności od okresu przechowywania, pliki cookie dzielimy również na sesyjne i stałe. Pliki cookie sesyjne przechowują informacje wykorzystywane podczas bieżącej sesji przeglądarki. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Żadne informacje nie pozostają na urządzeniu końcowym. Stałe pliki cookie przechowują informacje pomiędzy wizytami w witrynie internetowej. Na podstawie tych informacji użytkownik zostanie rozpoznany jako powracający przy kolejnej wizycie, a witryna odpowiednio zareaguje. Okres ważności stałego pliku cookie jest określany przez dostawcę tego pliku.

Podstawa prawna dotycząca stosowania niezbędnych z punktu widzenia technicznego plików cookie jest w naszym, uzasadnionym interesie, mającym na celu zapewnienie bezbłędnego działania pod względem technicznym oraz sprawnego funkcjonowania naszej witryny internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Bez tych plików cookie nasza witryna internetowa nie może działać prawidłowo. Wykorzystanie plików cookie do celów statystycznych i marketingowych wymaga Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie w przyszłości. Zgoda jest dobrowolna. Niewyrażenie zgody nie powoduje żadnych niedogodności.

Mogą Państwo również ustawić przeglądarkę internetową w taki sposób, aby generalnie nie zapisywała plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub aby za każdym razem pytała, czy zgadzają się Państwo na zapisywanie plików cookie. Po ustawieniu plików cookie mogą je Państwo w każdej chwili usunąć. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tego mechanizmu można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki.   

Należy pamiętać, że ogólna dezaktywacja plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcjonalności naszej witryny internetowej.  

 

VI.  Narzędzia Google

    1.  Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics – usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google Inc. (zwanej dalej: Google). Usługa Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które umożliwiają witrynie internetowej analizowanie sposobu, w jaki Państwo z niej korzystają. Informacje utworzone przez pliki cookie na temat sposobu korzystania przez Państwa z witryny internetowej przekazywane są z reguły na serwer firmy Google w USA i tam zapisywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych, Państwa adres IP jest jednak uprzednio skracany przez firmę Google na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw, które zawarły umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przesyłany przez firmę Google na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia operatorom stron internetowych innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Dzięki odpowiednim ustawieniom w przeglądarce można zrezygnować z zapisywania plików cookie; jednakże należy pamiętać, że w takim wypadku nie będzie można wykorzystywać wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej w pełnym zakresie. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez firmę Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Wtyczka do przeglądarki, służąca do wyłączania usługi Google Analytics.

Podstawą przetwarzania danych są nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

   Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej korzystamy z funkcji „Aktywacja anonimizacji IP”. Oznacza to jednak, że Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony przez firmę Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP jest przesyłany przez firmę Google na serwer w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej witryny internetowej firma Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania przez Państwa z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

    2.  Menedżer tagów Google

Ta witryna internetowa korzysta z menedżera tagów Google. Dzięki tej usłudze możliwe jest zarządzanie tagami witryn internetowych za pośrednictwem interfejsu użytkownika. Menedżer tagów Google implementuje tylko tagi. Żadne pliki cookie nie są ustawiane ani nie są gromadzone żadne dane osobowe. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych. Jeżeli dezaktywacja została dokonana na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostaje ona ważna dla wszystkich tagów śledzenia, o ile są one zaimplementowane w Menedżerze tagów Google. Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć pod adresem: Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

Użytkownik może uniemożliwić wysyłanie wszystkich tagów Menedżera tagów Google. W tym celu użytkownik musi kliknąć poniższy link rezygnacji, aby umieścić plik cookie dezaktywacji Menedżera tagów Google w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w wytycznych dotyczących użytkowania na stronie Google Tag Manager Use Policy | Google Tag Manager – Google

    3.  Mapy Google

Ta witryna używa interfejsu Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Podczas korzystania z Map Google firma Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje również dane dotyczące korzystania przez odwiedzających z funkcji map. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Google można znaleźć w Polityce prywatności Google. W tym miejscu można również zmienić ustawienia ochrony danych osobowych w centrum ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi dotyczącymi produktów firmy Google można znaleźć tutaj.

VII.  Media społecznościowe i narzędzia innych firm

Obecnie toczącą się dyskusję na temat ochrony danych w serwisach społecznościowych traktujemy bardzo poważnie, ponieważ sami w nich działamy, aby informować aktywnych użytkowników o zakresie naszych usług. Konkretne media społecznościowe, z usług których korzystamy w tym celu, są oznaczone na naszej stronie logo. W związku z tym chcielibyśmy zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, między nami a odpowiednim operatorem serwisu społecznościowego istnieje wspólna odpowiedzialność w rozumieniu art. 26 RODO. Podjęliśmy w tym celu niezbędne środki ostrożności w zakresie, w którym umożliwia nam to dostawca. Zgodnie z treścią RODO główna odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w danym serwisie społecznościowym spoczywa na odpowiednim dostawcy serwisu społecznościowego.

W przypadku dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy uwagę, że należy ich dochodzić w samych serwisach społecznościowych. Jako operator nie podejmujemy żadnych decyzji dotyczących przetwarzania danych w serwisie społecznościowym. Tylko odpowiedni dostawca ma dostęp do danych użytkowników, a zatem tylko on może podejmować bezpośrednie działania. 

Obowiązują odpowiednie warunki korzystania z serwisu społecznościowego.

Dane użytkowników mogą być przetwarzane w serwisach społecznościowych w celach reklamowych i badania rynku. Możliwe jest m.in. tworzenie profili użytkowników pod kątem ich różnych zainteresowań. Profile użytkowników mogą być następnie wykorzystywane np. do umieszczania ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych i poza nimi. W tym celu media społecznościowe wykorzystują również pliki cookie, w których przechowywane są wzorce zachowania i zainteresowania użytkowników. Ponadto te profile użytkowników mogą również zawierać dane o użytkownikach jako członkach odpowiednich mediów społecznościowych, pod warunkiem, że są do nich zalogowani.

Szczegółowy opis przetwarzania danych oraz możliwości wyrażenia sprzeciwu lub wycofania zgody można znaleźć w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

VIII.  Szyfrowanie SSL

Aby zapewnić bezpieczeństwo danych użytkownika podczas ich przesyłania, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pośrednictwem protokołu HTTPS.  Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” oraz symbolu kłódki w wierszu adresu przeglądarki

IX.  Zmiany lub uzupełnienia 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w treści informacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają, przestały odpowiadać lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującej sytuacji prawnej, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.