Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Sprawozdanie z działalności

Otwarta komunikacja i przejrzystość dla naszych inwestorów i rynku kapitałowego stanowią dla nas szczególnie ważny aspekt. W tym miejscu znajdą Państwo bieżące sprawozdanie roczne (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim i angielskim, a także raport roczny (skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, "Jahresbericht") w języku niemieckim. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

Pobieranie Sprawozdanie z działalności

/ Przedmowa Zarządu

Vorstandsfoto 2021 22

Szanowni Państwo!

Miniony rok obrotowy stanowił kontynuację udanego roku poprzedniego. Przy dziesięcioprocentowym wzroście zrealizowanych robót budowlanych zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek, podatków oraz odpisów aktualizujących (EBITDA) ponownie uległ nieznacznej poprawie, natomiast zyskoperacyjny (EBT) w wysokości 147,2 mln EUR był na poziomie pomiędzy porównywalnymi wartościami z ostatnich dwóch lat.

Cieszy również fakt, że mimo niezmiennie wysokiej gotowości do inwestowania udało się jeszcze podniść wskaźnik kapitału własnego do 35,4 proc. Ogólnie rzecz ujmując, pozytywnie oceniamy rozwój działalności na przełomie lat 2021/22, zwłaszcza że wszystkie kluczowe rynki przyczyniły się w znacznym stopniu do osiągnięcia zysków. Utrzymujący się na niemal niezmienionym, wysokim poziomie portfel zamówień stanowi solidną podstawę na najbliższe lata.

Trudna do przewidzenia pozostaje jednak ogólna sytuacja dotycząca rozwoju gospodarczego i dlatego nasza zdrowa struktura kapitałowa ma duże znaczenie w obliczu związanych z inflacją skoków cen materiałów budowlanych i niedoboru ważnych surowców. W takich okolicznościach po raz kolejny może sprawdzić się strategia firmy SWIETELSKY, polegająca na oferowaniu jak najszerszej gamy produktów i usług, jak największej dywersyfikacji we wszystkich sektorach i rynkach budowlanych Grupy oraz na proaktywnym zarządzaniu ryzykiem w kontekście realizowanych projektów i kontraktów. Nasze motto brzmi: Dochód jest ważniejszy od obrotów. W kontekście coraz trudniejszego pod względem ekonomicznym otoczenia rynkowego celem pozostaje uzyskiwanie solidnych wyników na poziomie średniej z ostatnich kilku lat.

Jesteśmy również bardzo zaangażowani w rozwiązywanie powszechnie znanych problemów związanych z brakiem wykwalifikowanych pracowników. Ponadto ważne jest dalsze wzmacnianie potencjału innowacyjnego firmy SWIETELSKY oraz uwzględnienie działań na rzecz ochrony klimatu i wykorzystanie ich z korzyścią dla naszego przedsiębiorstwa. Te wysiłki dokumentuje również nasz raport na temat zrównoważonego rozwoju, który po raz drugi został opublikowany w grudniu 2021 roku.

Lipiec 2022