Swietelsky AG

Strategia podatkowa Grupy

1. Wprowadzenie

Niniejsza strategia podatkowa opisuje podstawowe stanowisko Grupy SWIETELSKY („SWIETELSKY“) w zakresie podatków.

Pod względem strategicznym priorytetem przedsiębiorstwa należącego do rodziny jest jego trwały dobrobyt przed wzrostem. Przedsiębiorcze myślenie i samodzielne działanie pracowników, a także zrównoważony dalszy rozwój i zorientowana na przyszłość akceptacja nadchodzących wyzwań są podstawowymi elementami kultury korporacyjnej Grupy SWIETELSKY i zapewniają pozytywny rozwój oraz postrzeganie SWIETELSKY jako innowacyjnej, wydajnej i niezawodnej firmy budowlanej.

Elementy tej kultury korporacyjnej zostały opracowane w formie podstawowych prawnych, etycznych i moralnych zasad postępowania i ujęte w sposób wiążący w kodeksie postępowania. Przestrzeganie prawa w zakresie podatków i postrzeganie płacenia ich jako obowiązku społecznego to podstawowe zasady wpisane w nasz kodeks postępowania.

2. Podatki jako wynik działalności gospodarczej w poszczególnych regionach

SWIETELSKY działa w Europie oraz Australii i podejmuje decyzje o pracy w danym kraju na podstawie własnego portfolio usług oraz panujących tam warunków rynkowych. Dzięki tej strategii, mającej na uwadze względy ekonomiczne i operacyjne, SWIETELSKY działa również w tak zwanych krajach oferujących niskie opodatkowanie (np. na Węgrzech lub w Szwajcarii).

Zakładanie spółek lub zakładów następuje wyłącznie w odpowiedzi na względy operacyjne. Wszystkie spółki córki SWIETELSKY prowadzą aktywną operacyjną działalność gospodarczą przy użyciu zasobów fizycznych i nie służą celom strukturyzacji podatkowej ani unikania opodatkowania.

SWIETELSKY postępuje w sposób właściwy i uczciwy w zakresie podatków i innych opłat. SWIETELSKY unika  agresywnej strategii podatkowej i  jej sztucznego kreowania. Wszelkie operacje gospodarcze odbywają się zgodnie z zasadą "Tax follows Business" - wszystkie transakcje mają charakter biznesowy i nie są motywowane kreatywnym planowaniem strategii podatkowych

3. Podatki jako inwestycja w społeczeństwo

Strategia Grupy SWIETELSKY polega na realizacji celów korporacyjnych przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich partnerów społecznych.

Z jednej strony SWIETELSKY płaci podatki dochodowe, potrącane u źródła, akcyzę i cła w całym łańcuchu wartości we wszystkich krajach, w których działa Grupa. Ponadto pobierany i opłacany jest podatek od towarów i usług a także podatek od osób fizycznych. Z drugiej strony SWIETELSKY korzysta także z ulg podatkowych i dotacji, które są przyznawane przez organy administracji publicznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ten sposób Grupa bierze na siebie społeczną odpowiedzialność jako podatnik, a poprzez nienaganne postępowanie przyczynia się do socjalnego, ekonomicznego i społecznego funkcjonowania państw. SWIETELSKY angażuje się na rynkach regionalnych poprzez działalność prowadzoną przez wszystkie spółki Grupy i w formie odprowadzanych przez nie podatków.

4. Zgodność z przepisami prawa i przestrzeganie zasad OECD

SWIETELSKY dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać lokalnych przepisów w ramach akceptowalnych interpretacji prawnych. W tym celu zadania i zasoby zarządzania podatkowego są skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było jak najlepsze przestrzeganie obowiązujących przepisów w krajach, w których Grupa prowadzi swoją działalność.

Przed nawiązaniem stosunków handlowych sprawdzane są podstawowe struktury pod kątem zgodności z obowiązującymi wymogami podatkowymi. W okresie obowiązywania umów Grupa wypełnia swoje obowiązki dokumentacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, składa wszystkie wymagane deklaracje i terminowo płaci podatki.

Ze względu na fakt, iż większość działalności Grupy jest prowadzona w Austrii oraz uwzględniając specyfikę jej działalności gospodarczej za granicą, transakcje wewnątrzgrupowe pomiędzy spółkami z różnych krajów są ograniczone. Cena w przypadku takich transakcji opiera się na zasadzie ceny rynkowej OECD i jest opisana w dokumentacji cen transferowych. Grupa SWIETELSKY spełnia międzynarodowe wymogi sprawozdawcze dotyczące cen transferowych i dokłada wszelkich starań, aby postępować zgodnie z zaleceniami OECD (Plan Działań BEPS) w kwestiach ponadnarodowych.

Gromadzenie informacji przez organy administracji podatkowej w różnych krajach wiąże się z licznymi obowiązkami sprawozdawczymi. SWIETELSKY dokłada wszelkich starań, aby wypełniać te obowiązki sprawozdawcze bez wyjątku.

5. Relacje z organami podatkowymi i rządami

SWIETELSKY dba o dobrą współpracę z instytucjami publicznymi i lokalnymi organami podatkowymi. W oparciu o wzajemny szacunek budowane są pozytywne relacje i prowadzony jest dialog zorientowany na określony cel.

Złożoność przepisów prawa podatkowego, zakres prowadzonej działalności oraz wymiar obowiązków podatkowych stwarzają ryzyko, iż nasze opinie prawne nie zostaną zaakceptowane przez organy podatkowe ze względu na ich odmienne interpretacje.

W takich przypadkach SWIETELSKY broni interesów Grupy, analizując cel i treść przepisów prawa oraz szanując cel, do realizacji którego dąży ustawodawca. W razie potrzeby SWIETELSKY podejmuje kroki prawne w celu wyegzekwowania jawnie komunikowanych stanowisk.

SWIETELSKY stara się osiągnąć pewność prawną poprzez niezwłoczne żądanie interpretacji spornych faktów od organów podatkowych w drodze kontroli podatkowych lub wniosków o udzielenie informacji. SWIETELSKY odpowiada natychmiast i w odpowiedni sposób na prośby organów podatkowych.

6. System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej

Ramy prawa podatkowego w zglobalizowanym biznesie podlegają regularnym zmianom i często są złożone. Potrzeba interpretacji i wykładni ze strony urzędów i kierownictwa Grupy niesie ze sobą nieodłączne ryzyko.

SWIETELSKY wykazuje niską skłonność do podejmowania ryzyka w zakresie podatków. Systemy i kontrole, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały przestrzeganie przepisów i regulacji podatkowych.

Ryzyko podlega regularnej analizie i jest ograniczane przy użyciu odpowiednich środków. W tym celu kierownictwo działu podatkowego pozostaje w stałym kontakcie ze wszystkimi jednostkami biznesowymi. W razie potrzeby korzystamy z usług doradców zewnętrznych.

Obowiązki podatkowe w poszczególnych krajach Grupy są określane i wypełniane przez odpowiedzialnych lokalnie pracowników lub konsultantów zewnętrznych. Zapewniają oni stosowanie i przekazywanie wiedzy (na przykład poprzez kontrole, wytyczne lub szkolenia). Ważną rolę w tym zakresie odgrywa współpraca z biegłymi rewidentami i zewnętrznymi doradcami podatkowymi.