Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Sprawozdanie z działalności

Otwarta komunikacja i przejrzystość dla naszych inwestorów i rynku kapitałowego stanowią dla nas szczególnie ważny aspekt. W tym miejscu znajdą Państwo bieżące sprawozdanie roczne (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim i angielskim, a także raport roczny (skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

/ Przedmowa Zarządu

Vorstand Web 1

Szanowni Państwo,

Niniejsze sprawozdanie roczne jest pierwszym, jakie nasza firma publikuje jako spółka akcyjna. Uchwalone przez właścicieli i wdrożone w 2019 roku przekształcenie firmy, stanowiące odpowiedź na ciągły rozwój, pozwoli zapewnić optymalne dostosowanie struktur organizacyjno-prawnych koncernu SWIETELSKY do przyszłych wyzwań. Nie ma ono wpływu na strukturę i skład właścicieli oraz stosunek ich udziałów.

Rok obrachunkowy 2019/20 grupa SWIETELSKY zakończyła sukcesem, stanowiącym kontynuację lat poprzednich. Dzięki solidnemu rozwojowi gospodarczemu, spowolnionemu dopiero w ostatnich tygodniach roku obrotowego przez pandemię koronawirusa, koncern SWIETELSKY kontynuował swój wzrost organiczny. Na rodzimym rynku, w Austrii, koncern SWIETELSKY po raz kolejny zdołał znacząco zwiększyć obroty. Wzrost z ostatnich lat pozostał na wysokim poziomie również na wszystkich innych ważnych rynkach. Łącznie zanotowaliśmy 8% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Portfel zamówień na poziomie 3,14 mld EUR jest na jeszcze wyższym poziomie niż w ubiegłym roku, pomimo,
iż długoterminowe projekty na dużą skalę były realizowane zgodnie z planem. Stosunek współmierności kapitałowej poprawił się do poziomu 30%.

Naszym głównym celem była zawsze rentowność. W jej przypadku również osiągnięto satysfakcjonujący wzrost. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 7,2%. Marża EBIT wynosząca 4,2% stanowi bardzo dobrą wartość w porównaniu do innych firm z branży. Zachowujemy niezmienną czujność w odniesieniu do struktury kapitału i przywiązujemy dużą wagę do ekonomicznego wykorzystania naszych zasobów finansowych. Niemniej jednak
w minionym roku obrotowym ponownie wykazaliśmy dużą gotowość do inwestycji ukierunkowanych na modernizację naszych systemów technicznych i maszyn.

Publikacja naszego pierwszego raportu dot. zrównoważonego rozwoju firmy, jesienią 2019, spełniła założenia „Standardów raportowania zrównoważonego rozwoju” „Global Reporting Initiative (GRI)”. W ten sposób prezentujemy nasze usługi w kontekście zrównoważonego biznesu w przejrzysty sposób. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w sposób ciągły powinno umożliwić nam generowanie dalszej przewagi konkurencyjnej w tym obszarze.

W marcu 2020 roku, szczególnie na rodzimym rynku austriackim, doszło do bezprecedensowego w historii zatrzymania realizacji projektów budowlanych z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz ze względu na przerwy w produkcji i łańcuchach dostaw w kraju i za granicą. Na tym etapie wszystkie wysiłki firmy miały na celu szybką kontynuację działalności budowlanej w możliwie najbezpieczniejszych warunkach. Udało się nam to osiągnąć w ciągu kilku tygodni. Nawet jeśli negatywne skutki kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa można było ograniczyć w kończącym się roku obrachunkowym, obecna sytuacja jest swoistym punktem zwrotnym. Wychodzimy z założenia, że konsekwencje ogólnej recesji gospodarczej spowodują ograniczenie obrotów. Dlatego skupiamy się w głównej mierze na możliwym zwiększeniu wydajności procesów produkcyjnych, aby wyjść z kryzysu posiadając silniejszą strukturę.

Prognozy na rok gospodarczy 2020/21 są w obecnej sytuacji obarczone ryzykiem. Mimo to jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie przetrwać pandemię COVID 19 i jej konsekwencje dzięki solidnemu i zyskownemu modelowi biznesowemu oraz niezmiennie wysokiemu portfelowi zamówień.

Szczególnie smutnym wydarzeniem roku 2020 jest śmierć wieloletniego współwłaściciela
i dyrektora generalnego koncernu SWIETELSKY, pana Hellmutha Brustmanna (Ing.).
Był on jednym z pionierów nowoczesnego budownictwa kolejowego, zrewolucjonizował wydajność i bezpieczeństwo pracy, wprowadzając duże maszyny. To właśnie on był siłą napędową, która spowodowała internacjonalizację firmy SWIETELSKY, dzięki czemu stała się ona jednym z europejskich liderów w obszarze budownictwa kolejowego. Zapamiętamy go jako wizjonera niosącego na swych barkach odpowiedzialność społeczną.

lipiec 2020 r.